Tjenester

Regnskapsføring

Regnskapsføring er litt forenklet sagt registrering av handlinger og transaskjoner inn i et system. Dette systemet kalles ofte et regnskapsprogram. Myndighetene har gjennom regnskaps- og skattelovgivningen satt krav både til registreringen og selve systemet. Kravene er etter hvert mange og komplekse. Dette gjør at det krever gode faglige kunnskaper og erfaring for å kunne utføre regnskapsføring ihht gjeldende lovverk. At lovverket i tillegg er i stadig forandring, krever stadig oppdatering av kunnskap. Det er derfor som regel hensiktsmessig for små og mellomstore bedrifter å sette ut regnskapsføringen til et eksternt regnskapsbyrå. Enten det dreier seg om hele bedriftens økonomifunksjon eller deler av den.
Som regel er det mest hensiktsmessig å legge opp til en viss fordeling av de administrative og regnskapsmessige rutinene mellom våre kunder og oss. En hensiktsmessig fordeling kan ofte være at kunden fakturerer egne kunder, mottar, godkjenner og sorterer inngående fakturaer og utfører betalinger til leverandører.

Lønn

Lønn er også en del av regnskapsføringen, men er lett å definere som en egen del av regnskapet - da ofte kalt lønnsregnskapet. Det er vanlig at dette gjøres i et eget lønnssystem, forskjellig fra selve regnskapssystemet. Lønn skal bokføres på utbetalingstidspunktet. Det er derfor hensiktsmessig at regnskapsfører mottar lønnsgrunnlag fra kunden og sender tilbake fullstendig lønnsavregning til kunden eller direkte til banken for utbetaling. Grunnlag for lønnsavregning kan være arbeids- eller lønnsavtale, timelister eller andre beregninger for hhv fastlønnede, timelønnede eller de med ytelsesbasert lønn som f.eks provisjon. Den ansatte har krav på å få en lønnsslipp som viser bruttolønn og trukket forskuddstrekk. Forskuddstrekket er ikke arbeidsgivers penger, og det finnes derfor regler for hvordan disse skal behandles fra lønnsutbetalingen til innbetalingen til skatteoppkreveren skjer.

Årsoppgjør

Årsoppgjør brukes av oss i bransjen ofte som en fellesbetegnelse for alt som gjøres i forbindelse med avslutningen av et regnskapsår. Hva som skal sendes inn av opplysninger til likningsmyndighetene og regnskapsregisteret i Brønnøysund avhenger av hvilken selskapsform man driver i, samt størrelsen på virksomheten. Eksempler på årsoppgjørsarbeid er: Avstemming og dokumentasjon av alle kontoer i foretakets balanse, selvangivelse og pliktige likningsdokumenter, årsregnskap med noter, årsberetning, generalforsamlingsprotokoll etc.

Rådgivning

Gjennom regnskapsføringen kommer vi som regnskapsfører tett på bedriften, og får som regel et godt grunnlag for rådgivning gjennom dette. De områdene vi ofte kan gi råd som kan føre til videreutvikling og forbedringer for bedriften er på: Inntekter, kostnader, likviditet, finne viktige nøkkeltall, skatt, moms, andre avgifter etc. etc.